image
อิมปานิ ผ้าขาวม้า
IMPANI “Pa-Kao-Ma”

เดิมเป็นการรวมตัวของคนในครอบครัวและชุมชนการทอผ้าขาวม้า ในปี 2518 ช่วงแรกเป็นการทอโดยใช้กี่กระตุกเพียงไม่กี่ตัว ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของตลาดในช่วงเวลานั้น จึงได้มีการนาเครื่องจักรเข้ามาใช้ และได้จัดตั้งเป็นโรงงานในปี 2522 เมื่อผ้าขาวม้าเริ่มไม่เป็นที่นิยม จึงได้ออกแบบเพิ่มคู่สีของเส้นด้ายใหม่ ปรับเปลี่ยนลายผ้าขาวม้าให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ในปี 2550 และด้วยความผูกพันกับผ้าขาวม้าตั้งแต่วัยเยาว์ จึงทาให้เกิดแรงบันดาลใจในการนาผ้าขาวม้า มาเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจาวัน ในรูปแบบเสื้อผ้าสาเร็จรูป ของที่ระลึก และของใช้ เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งเริ่มจาหน่ายครั้งแรกในปี 2555 ภายใต้แบรนด์ อิมปานิ เป็นต้นมา
image

ติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com